ព្រលាណយន្តហោះភ្នំពេញ

អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ

អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ (ស្ថានីយ៍ចេញដំណើរអន្តរជាតិ


ប្រសិនលោកអ្នក កំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ ទៅកាន់ប្រទេសវិញ ហាងរបស់យើងនៅក្នុង បរិវេណស្ថានីយ៍ចេញដំណើរ​ អន្តរ​ជាតិ​​នៃអាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវឱកាសចុងក្រោយ​ក្នុងការជាវ​យក​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​​ដែល​មាន​​​​គុណ​ភាព​​​ខ្ពស់មួយត្រឡប់ទៅជាមួយលោកអ្នក។

អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ

ស្ថានីយ៍ចេញដំណើរអន្តរជាតិ