រោងជាងទីជនបទ

农村工作间

រោងជាងទីជនបទ

រោងសិប្បកម្មជនបទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប៖ រោងសិប្បកម្មរបស់សិប្បករអង្គរ ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនបទ​នៃ ខេត្ត​សៀមរាប ដើម្បីឱ្យសិប្បករដែលរស់នៅភូមិជនបទអាចទៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួនបានងាយ​ស្រួល​ជារៀង​រាល់ថ្ងៃ​។ សិប្បករអង្គរ ព្យាយាមពង្រឹងចំណងគ្រួសារ និងសង្គម និងចូលរួមចំណែក​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូលរបស់​សហគមន៍​​ជនបទ តាមរយៈការផ្តល់ឱ្យយុវជនយុវនារីនូវឱកាសធ្វើការនៅក្បែរលំនៅស្ថានរបស់​ខ្លួន។ រោងសិប្បកម្ម​ជនបទ បង្កើតឡើង នៅជុំ​វិញក្រុងសៀមរាប ប៉ុន្តែមិនបើកទទួលឱ្យសាធារណជនចូលទស្សនា​ឡើយ​ ក្នុងបំណងរក្សា​ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​នៅ​ក្នុងរោងសិប្បកម្មទាំងនោះ។


农村工作间
农村工作间
农村工作间